info-steel-70

up-to-date_mise à jour Infosteel en SCI sluiten partnership voor online Eurocode-opleidingen De vraag komt vaak terug : bestaat er een aanbod van online Eurocode opleidingen. Vanaf september kan daarop positief geantwoord worden. Dankzij een samenwerking tussen SCI (Steel Construction Institute) en Infosteel kunnen Infosteel-bedrijfsleden deelnemen aan de SCI-online-opleidingen (hoofdzakelijk Engelstalige Eurocode-staal opleidingen) , en dat met een aanzienlijke korting. In het najaar van 2022 staan alvast 4 online opleidingen op het programma : - september : Essential Steelwork Design Course - oktober : Light Gauge Steel Design Course - november : Floor Vibrations Course - december : Portal Frame Design Course Praktische informatie over hoe Infosteelbedrijfsleden zich hiervoor kunnen inschrijven via : www.infosteel.org/sci-trainings Wijziging van het KB 07/07/1994 (Basisnormen Brandveiligheid) Zoals al aangekondigd in Info_Steel 68 werd een wijziging van de Brandpreventie-wetgeving (‘basisnormen’) voorbereid. Concreet werden deze wijzigingen definitief gepubliceerd in het koninklijk besluit van 20 mei 2022 (publicatie op 23 juni 2022 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd) en traden ze al in werking op 1 juli 2022. Het koninklijk besluit van 20 mei 2022 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. Binnenkort publiceert de FOD Binnenlandse Zaken ook een gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en een document waarin de gewijzigde passages gemarkeerd zijn, alsook het Verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 20 mei 2022. Handige tip om de informatie terug te vinden : www.infosteel.be/brandveiligheid Infosteel et SCI concluent un partenariat pour des cours Eurocode en ligne La question nous est souvent posée : existe-til une offre pour les cours Eurocode en ligne ? Depuis septembre, la réponse est positive. Grâce à une coopération entre le SCI (Steel Construction Institute) et Infosteel, les sociétés membres d’Infosteel peuvent participer aux cours en ligne du SCI (principalement les cours sur l’acier Eurocode en anglais) à un prix très réduit. A l’automne 2022, 4 cours en ligne sont prévus : - septembre : Essential Steelwork Design Course - octobre : Light Gauge Steel Design Course - novembre : Floor Vibrations Course - décembre : Portal Frame Design Course Informations pratiques sur la manière dont les sociétés membres d’Infosteel peuvent s’inscrire à ce programme via : www.infosteel.org/sci-trainings Modification de l’arrêté royal du 07/07/1994 (Normes de base relatives à la sécurité incendie) Comme déjà annoncé dans le magazine Info_ Steel 68, un amendement à la législation sur la prévention des incendies (« normes de base ») a été préparé. Concrètement, ces changements ont finalement été publiés dans l’arrêté royal du 20 mai 2022 (publié au Moniteur belge le 23 juin 2022) et sont déjà entrés en vigueur le 1er juillet 2022. L’arrêté royal du 20 mai 2022 contient diverses adaptations des règles de sécurité incendie pour les nouveaux bâtiments à construire, notamment une adaptation importante des règles de sécurité incendie pour les façades, les parkings, les chaufferies et les ascenseurs à installer dans les bâtiments. Prochainement, le SPF Affaires intérieures publiera également une version coordonnée de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et un document mettant en évidence les passages modifiés, ainsi que le rapport au Roi préalable à l’arrêté royal du 20 mai 2022. Astuce pratique pour trouver l’information : www.infosteel.be/securite-incendie 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=