info-steel-74

editoriaal_éditorial Bedankt en welkom Deze twee woorden passen perfect bij de recente voorzitterswissel bij Infosteel. Nadat Philippe Coigné aangekondigd had dat het tijd werd voor een andere Voorzitter, werd Stefan Deheyder net voor de zomervakantie hiervoor unaniem gekozen. Daarbij wil ik graag 3 wijzigingen in het beheer van Infosteel die de voorbije jaren werden doorgevoerd nog even in herinnering brengen: de samenstelling van het Bestuursorgaan werd uitgebreid naar staalbouwers en staalhandelaars; voor de inhoudelijke werking wordt een aanzienlijk deel van de werkingsmiddelen aangewend voor het opzetten van een meerjarig project, als eerste was dat de Score With Steel-campagne, en nu loopt het Bouwakkoord Staal-project; en ten slotte de modernisering van de statuten, waarvan een roterend voorzitterschap een hoeksteen is. Ook de samenwerking met zusterorganisaties wordt steeds zichtbaarder. Verder in dit magazine zal u de aankondiging zien van de BeNeLux Bruggen-wedstrijd, en we hernemen ook een artikel dat eerder in het Nederlandse vaktijdschrift verscheen. En daarmee wens ik u tot slot dan nog een fijne ontdekkingstocht doorheen onze nieuwe selectie van inspirerende staalbouwprojecten. Koen Michielsen info-steel 74 - 7-8-9/2023 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable : Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction : Tim Janssens (Palindroom), Jos Segaert, Philippe Selke (Palindroom), Koen Michielsen, Wouter Polspoel (Palindroom) & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction : ElaN Languages,Heusden-Zolder / Palindroom, Hasselt Infosteel, Zellik Coördinatie & Opmaak_Coordination & Mise en page : Jo Van den Borre, Infosteel Advertenties_Publicité : benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion : Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.400 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation : benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2023 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X Merci et bienvenue Ces deux mots correspondent parfaitement au récent changement de président chez Infosteel. Après que Philippe Coigné a annoncé qu’il était temps de changer de président, c’est Stefan Deheyder qui a été élu à l’unanimité juste avant les vacances d’été. Je voudrais rappeler trois changements intervenus dans la gestion d’Infosteel ces dernières années : la composition de l’organe de gestion a été élargie aux constructeurs métalliques et négociants d’acier ; sur le plan du contenu, une partie substantielle des fonds de fonctionnement est utilisée pour mettre en place un projet pluriannuel, d’abord la campagne Score With Steel, et maintenant le projet Accord de Construction Acier ; et enfin, la modernisation des statuts, dont une présidence tournante en est une pierre angulaire. La coopération avec les organisations sœurs est également de plus en plus visible. Plus loin dans ce magazine, vous trouverez l’annonce du concours BeNeLux Ponts, et nous réimprimons également un article paru précédemment dans le magazine professionnel néerlandais. Enfin, je vous souhaite d’ores et déjà un agréable voyage à la découverte notre nouvelle sélection de projets de construction en acier inspirants. Koen Michielsen cover_couverture Renson Outdoor - NOA, Kruisem Tekening / Dessin: Binst Architects Architect / Architecte: Binst Architects Artikel op pagina 16_Article en page 16 Philippe Coigné Stefan Deheyder 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=