info-steel-77

77 info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 77 - 4-5-6 / 2024 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 77 - 4-5-6 / 2024

Staalbouwwedstrijd Concours Construction Acier 2024* BELUX Meld je project(en) nu aan! / Introduisez vos projets dès à présent ! deelnemers - participants 2022 Neem deel met uw projecten gaande van mega.prestige, super.groot, extreem.technisch, uiterst.efficient of gewoon sober.klein Industriebouw, showrooms, prestigeprojecten, luifels, renovatie, trappen, kunstprojecten internationaal, woningbouw, balustrades, mobiliteit, utiliteitsbouw, musea, gevels,... *(Afgewerkt tussen juni 2021 en juni 2024) Participez avec tous vos projets qu’ils soient méga.prestigieux, super.grands, extrêmement.techniques, terriblemen.efficaces ou tout simplement petits.sobres Immeubles de bureaux, showrooms, projets de prestige, auvents, escaliers, projets internationaux, bâtiments résidentiels, musées, centres sportifs, projets d’art, rénovation, façades… *(Réalisés entre juin 2021 et juni 2024) www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd www.infosteel.be/concours-construction-acier

editoriaal_éditorial Als jullie dit Info_Steel-nummer openslaan, is de lente bijna voorbij en komt de zomer in zicht. Dat betekent voor velen wellicht ook die traditionele rush naar de oplevering van projecten. Als iedereen druk bezig is met die laatste loodjes, werken wij intern volop aan het programma voor het najaar. Projectbezoeken en opleidingen zullen daarin zeker een belangrijke plaats hebben. Wij kijken ook terug op het voorjaar waarbij 2 nieuwe activiteiten gelanceerd werden: de Benelux Steel Bridge Contest (of althans het afsluitende event er van in het Antwerpse Havenhuis) en de buitenlandse studiereis naar Marseille. Die aandacht voor mooie, indrukwekkende, ingenieuze of charmante realisaties met staal blijft immers steeds bovenaan staan in onze werking. Vergeet vooral niet al jullie bijzondere projecten in te dienen voor de Staalbouwwedstrijd 2024, zo kunnen wij deze in de spotlights zetten. En ook dit Info_Steel-nummer is uiteraard een mooi platform om telkens weer enkele mooie projecten te tonen. Veel leesplezier, en alvast een fijne zomer. Koen Michielsen info-steel 77 – 4-5-6/2024 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable : Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction : Jos Segaert, Philippe Selke - Joaquim Dupont - Niels Rouvrois (Palindroom), Bruno Dursin, Koen Michielsen & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction : ElaN Languages,Heusden-Zolder / Palindroom, Hasselt Infosteel, Zellik Coördinatie & Opmaak_Coordination & Mise en page : Jo Van den Borre, Infosteel Advertenties_Publicité : benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion : Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.400 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation : benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2024 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X Alors que vous ouvrez ce numéro d’Info_Steel, le printemps est presque terminé et l’été s’approche. Pour beaucoup, cela peut aussi signifier la traditionnelle course à l’achèvement des projets. Pendant que tout le monde s’occupe de cette dernière ligne droite, nous travaillons d’arrache-pied en interne sur le programme de l’automne. Les visites de projets et les formations y trouveront certainement une place importante. Nous nous souvenons également du printemps, au cours duquel deux nouvelles activités ont été lancées : le Benelux Steel Bridge Contest (ou du moins son événement de clôture à la Havenhuis d’Anvers) et le voyage d’étude à l’étranger, à Marseille. Cette attention portée aux réalisations belles, impressionnantes, ingénieuses ou charmantes avec de l’acier reste en tête de notre agenda. N’oubliez pas de soumettre tous vos projets spéciaux pour le Concours Construction Acier 2024, afin que nous puissions les mettre en lumière. Et bien sûr, ce numéro d’Info_Steel est aussi une excellente plateforme pour présenter encore et encore de superbes projets. Bonne lecture, et d’ores et déjà un bel été. Koen Michielsen cover_couverture Barilla Pavilion, Parma (Italy) Philippe Samyn and Partners | Architecture and Engineering Artikel op pagina 16_Article en page 16 1

inhoud_sommaire STEELdays 2024 – een terugblik Les STEELdays 2024 – en rétrospective 4 Magnifique Marseille Magnifique Marseille 6 Ferris Structural Steel Ferris Structural Steel 8 L’Ossature Métallique 1954 L’Ossature Métallique 1954 14 Niet-uitgevoerd, maar wel inspirerend Non exécuté, mais inspirant 16 Nieuw sportcomplex siert omgeving langs Brusselse spoorverbinding Un nouveau complexe sportif dans un îlot coupé par la Jonction Nord-Midi 22 Oud en nieuw hand in hand L’ancien et le nouveau, main dans la main 28 Gevouwen zonnegevel op stalen onderstructuur Façade solaire plissée sur une sous-structure en acier 34 Zorgeloos parkeren dankzij geprefabriceerde staalstructuur Stationner le cœur léger grâce à une structure en acier 38 Uitzonderlijk staalbouwproject resulteert in royaal inkomgeheel Un projet hors normes pour une entrée royale 46 Weervast staal siert harmonieus uitbreidingsproject De l’acier auto-patinable pour un projet d’extension harmonieux 54 Vlasbrug: een knap staaltje synergie tussen structuur en architectuur Le Vlasbrug : un brillant exemple de synergie entre structure et architecture 60 Stadskantoor Gent katalysator Bureaux communaux de Gand catalyseurs 66 Leden Membres 72 2

Rechtzetting In ons magazine #76, bij het artikel ‘Dubbele brug over de Ourthe’ op pagina 22, is een onnauwkeurigheid geslopen. De staalwerken werden uitgevoerd door: - EMESA / Ferrokonstrukt puis Almex Metaal (structuur) - Techno Métal Industrie -TMI (borstwering en trappen) Onze excuses. Rectification Une erreur s’est glissée dans notre magazine #76, dans l’article ‘Double pont sur l’Ourthe en page 22. Les constructions métalliques ont été réalisées par : - EMESA / Ferrokonstrukt puis Almex Metaal (structure) - Techno Métal Industrie -TMI (garde-corps et escaliers) Toutes nos excuses. Photo : InfoSteel T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl Staalplaatbetonvloeren Onderdeel van uitdagingen Ontwerpprogramma op onze website www.dutchengineering.nl 66629_DEN_advertentie_105x141.indd 1 08-12-14 Structural basics covers the design and analysis of steel structures for buildings according to EN 1990 (Eurocode 0), EN 1991 (Eurocode 1) and EN 1993 (Eurocode 3). In the book special attention was paid to the illustrations. In addition, each chapter contains a number of fully detailed (calculation) examples. This makes Structural basics e ective as a textbook for students and as a reference guide to the Eurocodes 0, 1 and 3 for practising structural engineers. Hard cover, 272 pages, 23 x 25 cm, English www.infosteel.be/structural-basics Staal-beton verbindingen Structural basics H.H. Snijder H.M.G.M. Steenbergen Analysis and design of steel structures for buildings according to Eurocode 0, 1 and 3

STEELdays_STEELdays STEELdays 2024 – een terugblik Met de STEELdays organiseerden we in maart voor de tweede keer een reeks activiteiten rond 1 centraal thema. Dit jaar kozen we voor ‘slimmer ontwerpen’ als die rode draad. Net zoals bij de eerste editie stonden 6 activiteiten op het programma: 3 webinars en 3 fysieke events, telkens respectievelijk 1 Franstalige en 2 Nederlandstalige. Bij OCAS kregen we een helder zicht op de toekomst, zowel vanuit politiek (met minister Matthias Diependaele), financieel en technologisch oogpunt. En alhoewel de naam OCAS bij velen vooraf niet echt belletjes deed rinkelen, was het bezoek aan de ateliers met onder andere 2 startups (Sentea en Juunoo) bijzonder interessant. Tijdens het webinar van ZINQ werden we heel wat slimmer over praktische toekomst van waterstof in het Belgische bedrijfsleven. Enerzijds de complementariteit met andere bronnen voor groene energie, in het bijzonder voor bedrijven met een grote energiebehoefte voor warmte, maar anderzijds toch ook de complexiteit om een betrouwbaar distributienet op te zetten. Les STEELdays 2024 – en rétrospective Avec les STEELdays, nous avons organisé une série d’activités autour d’un thème central pour la deuxième fois en mars. Cette année, nous avons choisi comme fil conducteur ‘une conception plus intelligente’. Comme lors de la première édition, 6 activités ont été programmées : 3 webinaires et 3 événements physiques, respectivement pour chacun 1 en français et 2 en néerlandais. À l’OCAS, nous avons pu avoir une vision claire de l’avenir, tant d’un point de vue politique (avec le ministre Matthias Diependaele) que financier et technologique. Et même si le nom de l’OCAS ne disait rien à beaucoup de monde, la visite des ateliers avec, entre autres, 2 startups (Sentea et Juunoo) était particulièrement intéressante. Pendant le webinaire de ZINQ, nous avons appris beaucoup de choses sur l’avenir pratique de l’hydrogène dans les entreprises belges. D’une part, la complémentarité avec d’autres sources d’énergie verte, en particulier pour les entreprises ayant des besoins élevés en énergie thermique, mais aussi la complexité de la mise en place d’un réseau de distribution fiable. 4

De twee webinars van ArcelorMittal Steligence stonden in het teken van infrastructuurprojecten. De nieuwste ontwikkelingen op vlak van het terugdringen van de carbon footprint – voor alle verschillende staaltoepassingen in die markt – geven vertrouwen dat ook na 2030 en 2050 opdrachtgevers en ontwerpers kunnen rekenen op de staal om deze indrukwekkende projecten te kunnen realiseren. Diep verscholen in de Ardennen verlegden we bij Joris Ide de focus naar de gebouwschil. Als opener gaf minister David Clarinval zijn visie op de Belgische maakindustrie van de toekomst. Om vervolgens via architectuur en brandveiligheid aan te belanden bij de specifieke sandwichpanelen van Joris Ide. En bij het derde fysieke event waren we te gast bij Smulders. Na de presentaties waarbij het ontwerpen van constructies vanuit verschillende invalshoeken bekeken werd, zagen we de productie van uitzonderlijke staalstructuren: zwaar-zwaarder-zwaarst is duidelijk de rode draad hier. Les deux webinaires d’ArcelorMittal Steligence se sont concentrés sur les projets d’infrastructure. Les derniers développements en termes de réduction de l’empreinte carbone – pour toutes les différentes applications de l’acier sur ce marché – donnent l’assurance que même après 2030 et 2050, les clients et les concepteurs pourront compter sur l’acier pour réaliser ces projets impressionnants. Cachés au fin fond des Ardennes, nous, chez Joris Ide, avons déplacé l’attention sur l’enveloppe du bâtiment. En guise d’ouverture, le ministre David Clarinval a donné sa vision de l’industrie manufacturière belge de demain. Ensuite, en passant par l’architecture et la sécurité incendie, nous sommes arrivés aux panneaux sandwichs spécifiques de Joris Ide. Enfin, lors du troisième événement physique, nous avons été les invités de Smulders. Après les présentations abordant la conception structurelle sous différents angles, nous avons assisté à la production de structures d’acier exceptionnelles : lourd-lourdlourd y est manifestement le fil conducteur. 5

studiereis_voyage d’étude Magnifique Marseille Afkijken, of leren van elkaar ... what’s in a name. Alleszins zijn het de succesvolle buitenlandse reizen van onze Nederlandse zusterorganisatie Bouwen met Staal, die ons geïnspireerd hebben om ook na te denken over een buitenlandse studiereis. De eerste ideëen waren er al in 2019, maar gingen o.a. door Covid de ijskast in. Zodra Covid verdwenen was kwamen ze daar ook snel weer uit. Door een mix van brainstorming en geluk, kwam in de zomer van 2023 plots Marseille bovenaan de short-list staan als bestemming. Met een blik op google maps, en de parate kennis over allerlei staal-projecten van Bruno, Jo en Koen, lag ook het draft-programma vrij snel op tafel. Een gezelschap uit alle hoeken van de staalbouwsector stapte de TGV op richting Marseille, om in 2,5 dag een mooi gevarieerd programma te beleven: architectuur, cultuur, technologie en networking als hoofdbestanddelen. Het eerste hoogtepunt was het bezoek aan de staalconstructies die Eiffage Smulders Magnifique Marseille L’écrémage, ou l’apprentissage mutuel ... ce qu’il y a dans un nom. En fin de compte, ce sont les voyages à l’étranger réussis de notre organisation sœur néerlandaise Bouwen met Staal qui nous ont incités à réfléchir à un voyage d’études à l’étranger. Les premières idées étaient déjà là en 2019, mais elles ont été mises de côté par Covid, entre autres. Une fois que Covid a disparu, les idées ont rapidement émergé. Grâce à un mélange de brainstorming et de chance, à l’été 2023, Marseille s’est soudainement retrouvée en haut de la liste des destinations possibles. Un coup d’œil sur Google Maps et les connaissances de Bruno, Jo et Koen en matière de projets en acier ont permis de mettre rapidement sur pied un projet de programme. Une compagnie venant de tous les coins du secteur de la construction métallique a pris le TGV en direction de Marseille, pour découvrir un programme très varié en deux jours et demi : architecture, culture, technologie et réseautage en sont les principaux éléments. Le premier fait marquant a été la visite des structures en acier 6

in Fos-sur-Mer aan het bouwen is: een toch lichtjes gestoord idee uit de groene energie-sector, maar met dimensies en gewichten die de monden van iedereen deden openvallen. En ook bij de toren van de LUMA-foundation in Arles was staal in bijzondere toepassingen te ontdekken, met als blikvanger de speciale ‘inox-blokken’ die de gevel vormen. Dat de afwezigen ongelijk hadden zal nog lang weerklinken in het verhaal van de ‘iced coffee’ ... of was die Franse ober z’n Engels zo slecht dat het een ‘irish coffee’ had moeten zijn ? Voor de obligate stadswandeling koos de gids niet de richting van de Vieux Port, maar wel richting La Joliette, met o.a. Frac Sud, Les Docks, CMA CGM Tower, Le Silo, ... Om daarna Marseille te verlaten richting Aix-en-Provence om er Château La Coste te bezoeken: een wijndomein vol met grote (stalen) kunstwerken. Intussen werd de longlist voor de volgende studiereis – kruis in uw agenda al maar de week van 12 mei 2025 aan – al een shortlist. Na de zomervakantie weet ook u waarheen we dan gaan. que Eiffage Smulders construit à Fos-sur-Mer : une idée un peu folle dans le secteur de l’énergie verte, mais avec des dimensions et des poids qui ont mis l’eau à la bouche de tout le monde. La tour de la fondation LUMA à Arles était elle aussi de l’acier dans des applications spéciales ; les formes spéciales des ‘blocs d’acier inoxydable’ qui forment la façade y attirent l’attention. Que les absents aient eu tort fera longtemps écho à l’histoire du ‘iced coffee’ ... ou l’anglais de ce serveur français était-il si mauvais qu’il aurait dû s’agir d’un ‘irish coffee’ ? Pour le tour de ville obligatoire, le guide n’a pas choisi la direction du Vieux Port, mais plutôt celle de la Joliette, avec notamment le Frac Sud, les Docks, la Tour CMA CGM, le Silo, ... Puis de quitter Marseille en direction d’Aix-en-Provence pour visiter le Château La Coste : un vignoble rempli de grandes œuvres d’art (en acier). Entre-temps, la longlist pour le prochain voyage d’étude – marquez la semaine du 12 mai 2025 dans votre agenda – est déjà devenue une shortlist. Après les vacances d’été, vous saurez vous aussi où nous irons. 7

bedrijf_société Ferris Structural Steel: Al ruim 60 jaar toonaangevend in industriële projecten en nog steeds volop in ontwikkeling. Van uitputtend naar regeneratief, dat is de omslag die de klanten van Ferris komende decennia zullen maken. Een flinke opgave waarbij de hele keten nodig is. Duurzame materialen, toekomstgericht bouwen en hergebruik worden steeds belangrijker. Ook emissiebeperking en wetgeving vragen het nodige van de industrie en haar toeleveranciers. In deze uitdagingen is Ferris de samenwerkingspartner voor toekomstgerichte oplossingen. Om in deze bewegende markt van toegevoegde waarde te zijn en te blijven, is onder leiding van directeur Niels Heijens, ook de eigen organisatie volop in ontwikkeling. Ferris ontwerpt, fabriceert en monteert staalconstructies voor de sectoren industrie, (petro-)chemie, energie en voedingsmiddelen. Het betreft hier naast de greenfield-projecten met name de complexere brownfield-opdrachten. Een belangrijke focus is tevens gericht op de service- en onderhoudslocaties. Hierbij verzorgt een vaste ploeg medewerkers dagdagelijks onderhouds- en aanpassingswerken op basis van een langlopende kaderovereenkomsten. Het door internationale, beursgenoteerde bedrijven geschonken vertrouwen heeft geleid tot een uitgebreid portfolio van complexe, industriële projecten. Sinds de oprichting heeft Ferris vanuit het hoofdkantoor in Terneuzen ook over de landsgrens heen gekeken, naar de ontwikkelingen in het havengebied van Gent en met name Antwerpen. De lijst met referentieprojecten is dan ook indrukwekkend. Behalve vaste service- en onderhoudslocatie op onder meer BASF, Evonik, Lanxess en ArcelorMittal werden projecten gerealiseerd welke als een landmark in de industriële omgeving beschouwd kunnen worden. Ferris Structural Steel : Depuis plus de 60 ans leader dans les projets industriels et toujours en pleine évolution. Du consumérisme au régénérateur, tel est le changement que les clients de Ferris feront dans les décennies à venir. Un défi de taille qui nécessitera l’implication de toute la chaîne. Les matériaux durables, la construction orientée vers l’avenir et le recyclage deviennent de plus en plus importants. La réduction des émissions et la législation exigent également beaucoup de l’industrie et de ses fournisseurs. Dans ces défis, Ferris est le partenaire collaboratif pour des solutions orientées vers l’avenir. Sous la direction du directeur Niels Heijens, l’organisation elle-même est également en pleine évolution afin d’ apporter une plus-value sur ce marché en évolution. Ferris conçoit, fabrique et monte des structures en acier pour les secteurs de l’industrie, de la (pétro-)chimie, de l’énergie et de l’alimentation. Outre les nouveaux projets (‘Greenfield’), il s’agit principalement des missions plus complexes sur des sites existants (‘Brownfield’). Une attention particulière est également accordée aux sites de service et de maintenance. Une équipe permanente de collaborateurs assure quotidiennement la maintenance et les travaux d’adaptation sur la base de contratscadres à long terme. La confiance accordée par des entreprises internationales cotées en bourse a conduit à un vaste portefeuille de projets industriels complexes. Depuis sa création, Ferris, dont le siège est à Terneuzen, a également suivi les développements au-delà des frontières nationales, notamment dans la région portuaire de Gand et surtout d’Anvers. La liste des projets de référence est donc impressionnante. Outre les sites de service et de maintenance permanents chez BASF, Evonik, Lanxess et ArcelorMittal, des projets ont été réalisés qui peuvent être considérés comme emblématiques dans l’environnement industriel. Tekst_Texte : Ferris Structural Steel Foto’s_Photos : Ferris Structural Steel Niels Heijens, directeur Ferris Structural Steel 8

Van engineering tot montage Samenwerken aan veeleisende projecten, waarbij alles dat net iets anders is dan standaard, wordt door Ferris gezien als uitdagend en energie gevend. De organisatie bewijst haar meerwaarde door kennis van zaken en het actief meedenken bij uitdagingen om te komen tot verrassende oplossingen. Bij de grotere projecten is de basic engineering al uitgevoerd door gespecialiseerde engineeringbureaus. We hebben het dan wel over basic design waarbij de lay-out en de hoofdprofielen zijn bepaald. Vanaf hier neemt Ferris het graag over. Detailengineering van verbindingen, het uitdenken van kostenbesparende alternatieven en productieoptimalisatie worden dan het speelveld Aandacht gaat ook uit naar de klant specifiek detaillering welke door de eigen engineeringsafdeling perfect in het 3D-ontwerp worden geïntegreerd. De l’ingénierie au montage Travailler ensemble sur des projets exigeants, où tout ce qui est un peu différent de la norme est considéré par Ferris comme stimulant et énergisant. L’organisation prouve sa valeur ajoutée par son expertise et sa capacité à proposer des solutions surprenantes aux défis rencontrés. Pour les projets plus importants, l’ingénierie de base est réalisée par des bureaux d’ingénierie spécialisés. Il s’agit alors de conception de base où la disposition et les profils principaux sont déterminés. À partir de là, Ferris prend le relais avec plaisir. L’ingénierie détaillée des connexions, la recherche d’alternatives économiques et l’optimisation de la production deviennent alors le terrain de jeu. Une attention particulière est également portée à la conception spécifique du client, intégrée parfaitement dans la conception 3D par le département d’ingénierie interne. À partir du modèle de dessin 9

Vanuit het 3D-tekenmodel wordt voor grotere project op meerdere locaties gewerkt binnen een open platform en worden reeds de correcte keuzes gemaakt als het gaat om montagevolgorde en toewijzing van de juiste MTO codes. Na beoordeling door klant, verwerken van de eventuele opmerking kan het eindelijke productproces dan starten. Vanuit de afdeling projectmanagement wordt het gehele interne proces aangestuurd en de contacten met de klanten onderhouden. Een wijze van werken welke in het verleden reeds de kracht en kwaliteit van Ferris heeft bevestigd en waarbij toekomstgericht, door integratie van een nieuwe software systemen en ook AI, nog een grotere performance zal worden behaald. Verschuiving in projecten Actueel haalt Ferris zo’n 30% van de omzet uit de contracten gericht op onderhouds- en aanpassingswerken, met name bij de petrochemische bedrijven in de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam. De overige 3D, pour les grands projets, plusieurs postes de travail sont utilisés dans une plateforme ouverte et les bons choix sont déjà faits en ce qui concerne l’ordre de montage et l’attribution des codes MTO corrects. Après l’évaluation par le client et le traitement des éventuels commentaires, le processus de production final peut commencer. Le département de gestion de projet supervise l’ensemble du processus interne et entretient les contacts avec les clients. Une méthode de travail qui, dans le passé, a déjà confirmé la force et la qualité de Ferris et qui, tournée vers l’avenir, grâce à l’intégration de nouveaux systèmes logiciels et également de l’IA, permettra d’atteindre des performances encore meilleures. Évolution des projets Actuellement, Ferris réalise environ 30% de son chiffre d’affaires grâce à des contrats de service et de maintenance, principalement auprès des entreprises pétrochimiques des ports d’Anvers, de Gand, de Terneuzen et de Rotterdam. 10

70% haalt Ferris uit de investeringsprojecten, waarvan het merendeel zich eveneens in de oil & gas sector situeert. Onder invloed van de Europese ‘Green Deal’ is er een duidelijke verschuiving van projecten zichtbaar. Vooral richting ‘carbon capture’, ammoniak op- en overslag en waterstof productie. Deze projecten wordt uitgevoerd door bestaande klanten waardoor Ferris – nu en op de langere termijn – een belangrijke bijdrage kan leveren aan een meer duurzame omgeving en economie. De uitdagingen Ook Ferris is onderdeel van een globaal transitieproces wat volop gaande is. Van voortgaande digitalisering tot de energietransitie. Daarnaast staan de geopolitieke verhoudingen onder druk, wat leidt tot discussies over handelsstromen en grondstoffen. Wat ook nog steeds onder druk staat, is de arbeidsmarkt. Het aanbod aan gekwalificeerd personeel neemt af. Dat komt niet alleen door de vergrijzing en ontgroening, maar ook doordat steeds minder jongeren kiezen voor technische beroepen. Ook op het gebied van regelgeving verandert er veel en blijft met name het streven naar het behalen van de ‘Green Deal’ doelstellingen een continue aandachtspunt. Ondanks al die uitdagingen is Ferris ambitieus en wil het bedrijf de komende jaren groeien, zowel qua omzet als organisatie. Met kenmerkende flexibiliteit en innovativiteit wordt de organisatie klaargestoomd om in te spelen op alle marktontwikkelingen en veranderende klantbehoeften. Veiligheidscultuur Binnen de waarden van Ferris speelt betrouwbaarheid en veiligheid een grote rol. De medewerkers van Ferris worden voortdurend bijgeschoold door het volgen van de nodige opleidingen en cursussen. De veiligheidsprocedures bij klanten moeten gekend zijn, de vereiste documenten moeten in orde zijn en continu toezicht geborgd. Hiervoor beschikt Ferris onder meer over een team van 4 medewerkers uit het HSE departement van de Syndus Group die dit voortdurend sturen en opvolgen. Les 70% restants proviennent de projets d’investissement, dont la majorité se situe également dans le secteur du pétrole et du gaz. Sous l’influence du ‘Green Deal’ européen, une évolution des projets est visible, notamment vers la capture du carbone, le stockage et la production d’ammoniac et d’hydrogène. Ces projets sont réalisés par des clients existants, ce qui permet à Ferris – à court et à long terme – de contribuer de manière significative à un environnement et une économie plus durables. Les défis Les défis Ferris fait également partie d’un processus de transition mondial en cours. De la numérisation croissante à la transition énergétique. De plus, les relations géopolitiques sont sous pression, ce qui entraîne des discussions sur les flux commerciaux et les matières premières. Ce qui reste également sous pression, c’est le marché du travail. L’offre de personnel qualifié diminue. Cela est dû non seulement au vieillissement et au déclin démographique, mais aussi au fait que de moins en moins de jeunes choisissent des métiers techniques. En ce qui concerne la réglementation, il y a également beaucoup de changements, et l’objectif de réaliser les objectifs du ‘Green deal’ reste un point d’attention constant. Malgré tous ces défis, Ferris est ambitieuse et souhaite croître dans les années à venir, tant en termes de chiffre d’affaires que d’organisation. Avec une flexibilité et une innovation caractéristiques, l’entreprise se prépare à répondre à toutes les évolutions du marché et aux besoins changeants des clients. Culture de sécurité Au sein des valeurs de Ferris, la fiabilité et la sécurité jouent un rôle majeur. Les employés de Ferris bénéficient d’une formation continue grâce à leur participation à des formations et des cours nécessaires. Les procédures de sécurité chez les clients doivent être connues, les documents requis doivent être en ordre et une surveillance continue doit être assurée. À cette fin, Ferris dispose notamment d’une équipe de 4 employés du département HSE du groupe Syndus qui supervisent et suivent ces aspects en permanence. 11

Actueel wordt specifiek ingezet op de doorontwikkeling van de soft-skills van medewerkers, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan het gedrag. Het gezond en veilig naar huis kunnen gaan na iedere werkdag is hierbij de hoogste prioriteit. Ferris vraagt van haar medewerkers een dynamische en proactieve veiligheid- en gezondheidsbeleving. Vanuit de organisatie zal zich dit vertalen in het behalen van een ‘ Safety Culture Ladder’ certificering. Met de ‘ Safety Culture Ladder’ (voorheen Veiligheidsladder) wordt het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties gemeten. Dit stimuleert medewerkers om veiliger en meer bewust te handelen, waardoor het aantal veiligheidsincidenten vermindert en daarmee ook schade en verzuim wordt voorkomen. Hechte samenwerkingen staan centraal in het werk van Ferris. Onderling als collega’s, maar ook met klanten en leveranciers. We hebben elkaar nodig om tot een hoogwaardig resultaat te komen. Ferris gaat dan ook voor samenwerkingen waarop je kunt bouwen. Dit noemt Ferris: ‘opbouwend samenwerken aan ijzersterke oplossingen’. Onderdeel van Syndus Group: ‘samen meer voor elkaar’ Als onderdeel van Syndus Group heeft Ferris een lange traditie als familiebedrijf. Het bedrijf is in 1955 opgericht als het constructiebedrijf Eyke-Hogendoorn. In 2011 is de staalafdeling van Eyke-Hogendoorn omgedoopt tot het huidige Ferris Structural Steel en is de Eyke-Hogendoorn Groep de Syndus Group geworden. Binnen Syndus Group hanteert men het motto: ‘Elkaar verder brengen vanuit verbondenheid.’ Verbondenheid in de keten, tussen verschillende bedrijven en tussen mensen. We geloven in verregaande en langdurige samenwerking met onze klanten, leveranciers en eigen mensen. Zo zijn we groot geworden en zo blijven we ons ontwikkelen. Actuellement, un accent particulier est mis sur le développement des compétences comportementales des employés, en accordant une attention particulière au comportement. La priorité absolue est que les employés puissent rentrer chez eux en toute sécurité et en bonne santé après chaque journée de travail. Ferris demande à ses employés d’avoir une attitude dynamique et proactive en matière de sécurité et de santé. Au sein de l’organisation, cela se traduira par l’obtention d’une certification de la ‘Safety Culture Ladder’. La ‘Safety Culture Ladder’ (anciennement ‘Veiligheidsladder’) mesure la conscience de la sécurité au sein des organisations. Cela encourage les employés à agir de manière plus sûre et plus consciente, ce qui réduit le nombre d’incidents de sécurité et, par conséquent, les dommages et les absences. Les collaborations étroites sont au cœur du travail de Ferris. Que ce soit entre collègues, avec les clients ou les fournisseurs, nous avons besoin les uns des autres pour obtenir des résultats de haute qualité. Ferris mise donc sur des collaborations solides et fiables. Ceci, Ferris l’appelle : ‘Travailler ensemble à des solutions solides et constructives’. Ferris fait partie du groupe Syndus : ‘Ensemble, nous faisons plus les uns pour les autres’ En tant que membre du groupe Syndus, Ferris perpétue une longue tradition en tant qu’entreprise familiale. La société a été fondée en 1955 sous le nom de Eyke-Hogendoorn. En 2011, la division acier d’Eyke-Hogendoorn a été rebaptisée Ferris Structural Steel et le groupe Eyke-Hogendoorn est devenu le groupe Syndus. Au sein du groupe Syndus, nous adoptons la devise : ‘Nous nous améliorons ensemble grâce à la solidarité’. La solidarité est présente dans la chaîne, entre les différentes entreprises et entre les individus. Nous croyons en une collaboration approfondie et à long terme avec nos clients, nos fournisseurs et nos propres collaborateurs. C’est ainsi que nous sommes devenus grands et c’est ainsi que nous continuons à nous développer. 12

Van ontwerp tot montage Bij Ferris ontwerpen, fabriceren en monteren we staalconstructies voor de sectoren industrie, (petro)chemie, energie en food. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in fabrieksonderhoud en aanpassingen van bestaande constructies (brownfield). Alle constructies worden in onze eigen, goed geoutilleerde productiehallen vervaardigd. Flexibele samenwerking, solide oplossingen Samenwerken aan veeleisende staalprojecten: daar worden we bij Ferris warm van. Nieuwe plants opbouwen, huidige locaties ombouwen of onderhoud tijdens een stop: wij ondersteunen met solide staaloplossingen. Alles dat net iets anders is dan standaard vinden wij uitdagend en energie gevend. Dat maakt ons een goede partij voor staalconstructies in omgevingen waar een stap extra nodig is. Flexibele samenwerking, solide oplossingen: daar staan we voor! We bewijzen onze meerwaarde door kennis van zaken. We denken graag mee over de uitdagingen en komen met verrassende oplossingen. We zijn op ons best als we met ons hele team betrokken worden: ontwerp, fabricage en montage. Hoge kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend. Vanuit Terneuzen, Hoogvliet en Gent bedienen wij klanten in Nederland en België. Als onderdeel van de Syndus Group zijn we een krachtige en solide partner voor alle veeleisende staalbouw- projecten. Meer weten over Ferris? En savoir plus sur Ferris? +32 9 342 3060 sales@ferrissteel.com www.ferrissteel.com STAALBOUWPROJECTEN GREENFIELD & BROWNFIELD | SERVICELOCATIES CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DE GREENFIELD & BROWNFIELD | SITES SERVICE De la conception au montage Chez Ferris, nous concevons, fabriquons et installons des structures métalliques pour les secteurs de l’industrie, de la (pétro)chimie, de l’énergie et de l’alimentation. De plus, nous sommes spécialisés dans la maintenance d’usines et les modifications de structures existantes (brownfield). Toutes les constructions sont fabriquées dans nos propres halls de production bien équipés. Collaboration flexible, solutions solides Travailler ensemble sur des projets en acier exigeants: voilà ce qui nous passionne chez Ferris. Construire de nouvelles installations, transformer des sites existants ou assurer la maintenance lors d’un arrêt: nous soutenons avec des solutions en acier solides. Tout ce qui est un peu différent de la norme nous stimule et nous donne de l’énergie. Cela fait de nous un partenaire idéal pour les structures en acier dans des environnements où un effort supplémentaire est nécessaire. Collaboration flexible, solutions solides: voilà ce que nous représentons! Nous prouvons notre valeur ajoutée par notre expertise. Nous aimons réfléchir aux défis et proposer des solutions surprenantes. Nous sommes au mieux de notre forme lorsque toute notre équipe est impliquée: conception, fabrication et montage. La haute qualité est pour nous une évidence. Depuis Terneuzen, Hoogvliet et Gand, nous servons des clients aux Pays-Bas et en Belgique. En tant que membre du groupe Syndus, nous sommes un partenaire puissant et solide pour tous les projets exigeants de construction métallique.

L’Ossature Métallique 1954 De nieuwe garage voor de wegendienst van de Stad Brussel De Stad Brussel heeft onlangs een garage gebouwd voor haar wegendienst aan de Fabriekskaai. Het gebouw bestaat uit een trapeziumvormige hoofdhal van 113,50 m lang en 36,28 m en 28,40 m breed, plus een bijgebouw. Het dak van de grote hal wordt ondersteund door een Raikem-staalstructuur, type ‘Robert et Musette’. De spanten hebben een opening van 6,66 m en de dwarsbalken zijn gemaakt van ijzer UPN 18 voor de hellingen van 30° en UPN 16 voor de hellingen van 60°. Het daglicht wordt overvloedig verspreid dankzij de grote glasoppervlakken. Een vereenvoudiging van de methode van Cross voor symmetrische kaders onderhevig aan zijdelingse verplaatsing Het doel van dit artikel (van de heer G. Bernard Godfrey) is om één van de laatste verfijningen van de methode van Cross aan te geven, die een zeer snelle oplossing biedt voor bepaalde typen symmetrische raamwerken. De nieuwe methode, ontwikkeld door de heer N. Naylor, een ingenieur in Londen, werd gepubliceerd in The Structural Engineer in april 1950. Deze vereenvoudiging kan worden gebruikt voor bouwconstructies met twee rijen kolommen of voor Vierendeel liggers van constante hoogte met twee identieke flenzen. Stalen boogdaken De Ateliers C. Mambour in Hoei hebben een aantal hallen en ateliers gebouwd in de regio Luik, met daken die ondersteund worden door een unieke boogdakstructuur (gepatenteerd door Ghilain). De overspanningen variëren van 12 tot 40 m. De berekeningen zijn gemaakt door de raadgevend ingenieur R. Leboutte. Het dak bestaat uit afwisselend massieve en glazen stroken. Het wordt ondersteund door zelfdragende driehoekige balken waarvan de uiteinden rusten op muren, pilaren of kolommen. Aan deze zelfdragende balken zijn metalen ribben opgehangen. Deze zelfdragende balken ondersteunen het hele dak. L’Ossature Métallique 1954 Le nouveau garage du Service de la voirie de la Ville de Bruxelles La Ville de Bruxelles a fait construire récemment pour son service de la voirie un garage situé quai des Usines. Le bâtiment comprend un hall principal de forme trapézoïdale de 113,50 m de longueur et de 36,28 m et 28,40 m de largeur ainsi qu’un bâtiment annexe. La toiture du hall principal est portée par une charpente Raikem, système Robert et Musette. Les fermes ont une ouverture de 6,66 m, les arbalétriers sont réalisés en fer UPN 18 pour les versants de 30° et en UPN 16 pour les versants de 60°. L’éclairage du jour est distribué abondamment, grâce à de larges surfaces vitrées. Une simplification de la méthode de Cross pour les cadres symétriques soumis aux déplacements latéraux Le but de cet exposé (par M. G. Bernard Godfrey) est d’indiquer un des derniers perfectionnements de la méthode de Cross, permettant une solution très rapide pour certains types de cadres symétrique. La nouvelle’ méthode, développée par M. N. Naylor, ingénieur à Londres, fut publiée dans The Structural Engineer en avril 1950. On peut utiliser cette simplification pour les ossatures de bâtiments à deux files de colonnes ou pour les poutres Vierendeel de hauteur constante et à deux brides identiques. Charpentes métalliques en arc Les Ateliers C. Mambour, de Huy, ont construit dans la région de Liège plusieurs halls ou ateliers dont les toitures sont portées par une charpente en arc d’une conception originale (Brevet Ghilain). Les portées varient de 12 à 40 m. Les calculs sont élaborés par l’Ingénieur-Conseil R. Leboutte. Cette toiture se compose de bandes pleines et de bandes vitrées alternées. Elle est soutenue par des poutres autoportantes triangulées posant leurs extrémités sur des murs, des piliers ou des colonnes. A ces poutres autoportantes sont suspendues les nervures métalliques. Ce sont les poutres autoportantes qui soutiennent toute la toiture. 70 jaar geleden_il y a 70 ans 14 L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘acier.stahl.steel’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘acier.stahl.steel’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

Constructies met tuien In de afgelopen jaren zijn een aantal lichtgewicht, robuuste hangaarontwerpen ontwikkeld als gevolg van oorlogservaringen. Onder deze systemen moet speciaal het Buckwyn-systeem van ‘getuide’ hangars vermeld worden, waarvan de belangrijkste originaliteit ligt in het bijna exclusieve gebruik van buizen en kabels die voorgedimensioneerd zijn volgens gestandaardiseerde modellen. De traditionele spanten van metalen geraamtes worden vervangen door een netwerk van kabels die de essentiële onderdelen van het geraamte vormen. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van het gewicht van de gebruikte materialen en, als gevolg daarvan, een aanzienlijke besparing op de totale tonnage van de staalconstructie van ten minste 60%, een tijdsbesparing van ongeveer 40% en een aanzienlijke besparing op de kostprijs. ‘Pont des Ardennes’ — De nieuwe verkeersbrug over de Maas bij Namen De nieuwe brug over de Maas in Namen, bekend als de Pont des Ardennes, is een belangrijk technisch bouwwerk. Het is de eerste keer dat de Maas wordt overspannen door een brug met één overspanning van het geplande type. Het project voor deze brug werd eerst opgesteld door de administratie ‘Ponts et Chaussées’, die het gebruik goedkeurde van een doorlopende stalen balk met een vaste kern, met variabele inertie, ondersteund op vier steunen. Inschrijvers mochten tegenprojecten indienen, maar moesten wel het brugtype respecteren. Na de ernstige ongelukken die in het buitenland waren gebeurd met een aantal zeer lage boogbruggen, had ‘Ponts et Chaussées’ het gebruik van bogen verboden voor de nieuwe brug in Namen. Het was S. A. des Ateliers de Construction de Jambes-Namur die het werk binnenhaalde, op basis van een van de drie tegenprojecten die het bedrijf had ingediend. Een derde variante vergelijkbaar met de eerste, d.w.z. met twee onafhankelijke caissons maar in speciaal staal A 52 in plaats van staal A 37, en zonder de nadelen van de tweede variant. In het centrale deel van de hoofdoverspanning is het speciale staal echter vervangen door gewoon staal over een lengte van 60 m. Constructions haubanées Ces dernières années, on a vu se développer plusieurs modèles de hangars légers et solides concrétisant les résultats de l’expérience des années de guerre. Parmi ces systèmes, une mention toute spéciale revient au type de hangars dits ‘haubanés’ du système Buckwyn dont l’originalité principale consiste surtout en l’emploi presque exclusif de tubes et câbles prédimensionnés suivant des modèles standardisés. Les fermes classiques des charpentes métalliques sont remplacées par un réseau de câbles constituant les pièces essentielles de la charpente. Il s’ensuit une diminution considérable du poids des matériaux employés et, par voie de conséquence, une économie importante sur le tonnage total d’ossature de l’ordre de 60 %, au minimum, une économie de temps de l’ordre de 40 % et une économie substantielle du prix de revient. Le nouveau pont-route sur la Meuse à Namur dit ‘Pont des Ardennes’ Le nouveau pont sur la Meuse à Namur dénommé Pont des Ardennes constitue un ouvrage d’art important’. C’est en effet la première fois que la Meuse est franchie par un pont d’une seule portée du type prévu. Le projet de ce pont a été élaboré d ’abord par l’Administration des Ponts et Chaussées qui a admis pour cet ouvrage le type d ’une poutre métallique continue à âme pleine, d’inertie variable, posée sur quatre appuis. Les soumissionnaires pouvaient présenter des contre-projets en respectant toutefois le type du pont. En effet, par suite des accidents graves qui se sont produits à l’étranger à certains ponts en arc fortement surbaissés, les Ponts et Chaussées avaient proscrit l’emploi des arcs pour le nouveau pont de Namur. C’est à la S. A. des Ateliers de Construction de Jambes-Namur que la construction de cet ouvrage a été confiée suivant un des trois contre-projets présentés par cette firme. Une troisième variante analogue à la première, c’est-à-dire en deux caissons indépendants mais en acier spécial A 52 au lieu de l’acier A 37 et ne présentant pas les inconvénients de la deuxième variante. Toutefois dans la partie centrale de la travée principale on a remplacé l’acier spécial par de l’acier ordinaire sur une longueur de 60 m. Meer weten_En savoir plus Vraag hier het volledige artikel uit 1954 aan. L’article complet de 1954 est disponible sur demande. jo.vandenborre@infosteel.be 15

project_projet Niet-uitgevoerd, maar wel inspirerend Niet alle projecten worden uitgevoerd, om tal van redenen. Ontwerpers weten dit beter dan wie ook. Ontdek twee inspirerende, niet-uitgevoerde projecten met staal. Het kantoor Philippe Samyn and Partners is al decennia lang bezig met een nooit eindigende zoektocht naar de grens van het technisch uitvoerbare op het vlak van bouwen met staal. Reeds van bij de start van zijn indrukwekkende carrière streefde Philippe Samyn in zijn projecten naar lichtheid, transparantie en zuinig materiaalgebruik. Dat hij daarbij vaak gebruik maakt van stalen draagstructuren is geen toeval. De technologische evolutie in de productie van staal zorgt voor steeds lichtere maar terzelfdertijd sterkere staalsoorten. Barilla Paviljoen - ‘een kom gevuld met biodiversiteit’ In 2018 lanceerde Barilla, één van ‘s werelds grootste pastafabrikanten, een internationale ontwerpwedstrijd voor een nieuw paviljoen bij het hoofdkantoor in Parma (Italië). Het gebouw Non exécuté, mais inspirant Tous les projets ne sont pas mis en œuvre, pour de multiples raisons. Les concepteurs le savent mieux que quiconque. Découvrez deux projets inspirants, non réalisés avec de l’acier. Depuis des décennies, le studio Philippe Samyn and Partners est engagé dans une quête permanente des limites de ce qui est techniquement possible en termes de construction métallique. Dès le début de son impressionnante carrière, Philippe Samyn a recherché la légèreté, la transparence et l’utilisation économique des matériaux dans ses projets. Le recours fréquent à des structures porteuses en acier n’est pas une coïncidence. Les développements technologiques dans la production de l’acier ont permis d’obtenir des types d’acier de plus en plus légers, mais aussi de plus en plus résistants. Pavillon Barilla - ‘un bol rempli de biodiversité’ En 2018, Barilla, l’un des plus grands fabricants de pâtes au monde, a lancé un concours international architectural pour un nouveau pavillon en son siège de Parme, en Italie. Le Barilla Pavilion, Parma (Italy) Positec, Suzhou (Chine) Plaats_Localisation Tekst_Texte : Bruno Dursin & Infosteel Bron_Source : Philippe Samyn and Partners Tekeningen_Dessins : Philippe Samyn and Partners 16

moest op de campus een mijlpaal vormen onder het moto ‘Good for You, Good for the Planet’. Philippe Samyn and Partners stelden een cultureel centrum voor, gelegen achter een berm en bestaande uit een ‘kom van biodiversiteit’ op een halfondergrondse ‘sokkel van kennis’ met een ecologische dakvijver. Het gebouw is structureel zeer efficiënt, met een woud van getuide kolommen in hogesterktestaal die verankerd worden in de berm rondom. De ragfijne stalen kabels vormen als het ware een bâtiment devait être un point de repère sur le campus, sous la devise ‘Good for You, Good for the Planet’. Philippe Samyn and Partners a ainsi proposé un centre culturel, situé derrière une berme et composé d’une ‘bol de biodiversité’ sur un ‘piédestal de la connaissance’ semi-enterré avec un étang écologique sur le toit. Le bâtiment est structurellement très efficace, avec une forêt de colonnes haubanées en acier à haute résistance ancrées dans la berme environnante. Les câbles d’acier filandreux forment pour 17

spinnenweb rondom en in het paviljoen en bieden een grote flexibiliteit aan de invulling van de verschillende ruimtes. De ‘kom’ is gevuld met grond en wordt doorkruist door botanische en culinaire ontdekkingspaden en bovenaan afgedekt met een transparant ETFE-dak. Stalen brugjes over de vijver bieden toegang tot zowel de kom als de sokkel. ainsi dire une toile d’araignée autour et à l’intérieur du pavillon et offrent une grande flexibilité pour le aménagement des différents espaces. La ‘coupe’ est remplie de terre et traversée par des sentiers de découverte botanique et culinaire, et coiffée au sommet d’un toit transparent en ETFE. Des ponts en acier enjambant l’étang permettent d’accéder à la fois à la coupe et au socle. 18

Positec Sun Machine - een verticaal dorp Philippe Samyn and Partners streeft in zijn ontwerpen naar een optimale duurzaamheid, zowel op gebouwniveau als op materiaalniveau. Economisch bouwen en tegelijk spaarzaam omspringen met kostbare energie vormen de rode draad in de projecten van het bureau. In het ontwerp voor de Positec Campus in Suzhou (China) neemt de toren van 20 verdiepingen en 15.000 m2 een centrale plaats in. De toren, genaamd ‘The Sun Machine’ vanwege de twee halve cilinders met fotovoltaïsche panelen die het pad van de zon volgen, is energieneutraal. Positec is een van de meest innovatieve ondernemingen ter wereld op het vlak van kleine praktische en intelligente handy tools. De nieuwe maatschappelijke zetel is ontworpen als een ‘verticaal dorp’. Hij bevat twee gehelen van vijf verdiepingen, die elk gevormd worden door twee segmenten van een 120° cirkelvormige ring met kantoren en labo’s. Ze zweven rondom een cilinder en worden natuurlijk verlicht en geventileerd. Positec Sun Machine - un village vertical Philippe Samyn and Partners aspire à une durabilité optimale dans ses projets, tant au niveau du bâtiment que des matériaux. Construire de manière économique tout en utilisant l’énergie précieuse avec parcimonie est le fil conducteur des projets de l’entreprise. Dans la conception du campus Positec à Suzhou (Chine), la tour de 20 étages et de 15 000 m2 occupe le devant de la scène. Baptisée ‘The Sun Machine’ en raison de ses deux demi-cylindres dotés de panneaux photovoltaïques qui suivent la trajectoire du soleil, la tour est neutre en énergie. Positec est une des entreprises les plus innovatrices au monde en matière de petits outils pratiques et intelligents (handy tools). Le nouveau siège social est un ‘village vertical’ formé par une tour. Elle contient deux ensembles de cinq niveaux, chacun formé de deux segments de 120° d’anneau circulaire contenant bureaux et laboratoires. Ils flottent en périphérie d’un cylindre et sont éclairés et ventilés naturellement. 19

In het hart van de toren hangt op de 9e verdieping een forum, de 7e verdieping is voorbehouden voor informeel werk in een openluchttuin, op de 18e verdieping is een auditorium van 150 plaatsen ondergebracht en de 16e en 20e verdieping bieden plaats aan tuinen in terrassen. Aan de rand van de centrale ruimte bedienen twee liften omgeven door ‘zwevende’ trappen alle verdiepingen. Het geheel zit in een heel lichte cilinderstructuur uit een stalen vakwerk waarrond twee buitentrappen in spiraalvorm lopen. Heel doorzichtige netten uit roestvrij staal, uitgerust met even doorzichtige horren bakenen alle binnenruimtes van dit grote holle volume af. Twee halve cilinders van fotovoltaïsche cellen, elk 22,5 m hoog, volgen de baan van de zon. Zo produceren ze de nodige elektrische energie voor het gebouw terwijl ze voor de schaduw van de kantoorzones zorgen. De tuin van het gelijkvloers met zijn watervlakken komt overeen met de met bomen begroeide ringvormige en centrale rondgangen van elke verdieping en met de hangende binnentuinen op de 7e en 9e verdieping en de daktuinen op de 16e en 20e verdieping. Un forum est suspendu au cœur de la tour au niveau 9, le niveau 7 étant réservé au travail informel dans un jardin ouvert à l’air libre, le niveau 18 à un auditoire de 150 places et les niveaux 16 et 20 aux jardins en terrasse. Situés en périphérie du vide central, deux ascenseurs entourés d’escaliers aériens desservent tous les niveaux. L’ensemble est contenu dans une très légère structure cylindrique en treillis d’acier, autour de laquelle s’enroulent deux volées d’escaliers extérieures en spirale. Des filets très transparents en acier inoxydable, équipés de moustiquaires tout aussi transparentes, bordent l’ensemble des espaces intérieurs de ce grand volume creux. Deux demi-cylindres de cellules photovoltaïques, chacun de 22,5 m de haut, suivent la trajectoire du soleil. Ils produisent ainsi l’énergie électrique nécessaire au bâtiment tout créant l’ombrage des zones de bureaux. Au jardin du rez-de-chaussée avec ses plans d’eau répondent les coursives annulaires et centrales arborées de chaque niveau, ainsi que les jardins intérieurs suspendus des niveaux 7 et 9 et les jardins en toiture aux niveaux 16 et 20. 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=