info-steel-44

60 jaar geleden _il y a 60 ans ‘Acier Stahl Steel’ - 1955 ‘L’Ossature Métallique’ was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CIBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘Acier Stahl Steel’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. Stadsparkings, in de hoogte In de jaren ’50 van de vorige eeuw verbond CBLIA zich tot het promoten van staal, voor de aanleg van bovengrondse parkeergebouwen in de stads- centra, om de architecturale terughoudendheid te overwinnen. Of het nu gaat om parkings met hellingen, met liften van het ‘silo’-type, altijd heeft staal het voordeel van minder funderingen, grotere overspanningen, snellere montage en vooral dat er een zeer beperkt risico is op verspreiding van het vuur bij brand, wat later aangetoond werd door de theorie van de natuurlijke brand. Drukverminderende kolommen in graansilo’s In een volle silo zorgt de dalende beweging van de graankorrels bij het leegmaken voor een verhoog- de druk op de wanden. Hierdoor moest bij de berekening van de silo, rekening worden gehou- den met een vermenigvuldigingsfactor van 1,75 à 2,30 om de actieve druk te kennen bij het ledigen van de silo. Daartoe werd een drukverminderende kolom uitgewerkt, bestaande uit een buis, met een reesk gaten erin, die in het midden van de silo geplaatst werd. Deze kolom laat het graan ‘gedis- ciplineerd’ wegstromen, zodat zodra het dalende bovenoppervlak het niveau van de bovenste gaten bereikt, de massa zich geleidelijk in beweging zet, terwijl de niveaus eronder onbeweeglijk blijven en geen enkele extra druk op de wand uitoefenen, zoals het geval geweest zou zijn door het ’trechte- reffect’ als de kolom er niet geweest zou zijn. Deze oplossing, op zich subtiel en eenvoudig, heeft destijds een vereenvoudiging van de berekeningen m.b.t. het ledigen van de silo mogelijk gemaakt. Meulestedebrug in Gent Deze tweedelige basculebrug van 26 m - vernielt tijdens de oorlog - werd volledig in het atelier gereconstrueerd en ter plaatse gebracht met behulp van een pontonkraan. Een vierde van de lengte is bestemd voor de tegengewichten, ‘Acier Stahl Steel’ - 1955 ‘L’Ossature Métallique’ était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CIBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘Acier Stahl Steel’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’ac- tuelle ‘info-steel’. Parkings urbains, en hauteur Durant les années 1950, le CBLIA s’enga- geait dans la promotion de l’acier, pour la construction de parkings en hauteur, dans les centres-villes, afin de vaincre les réticences architecturales. Qu’il s’agisse de parkings à rampes, à ascenseurs ou du type ‘silo’, l’acier présente l’avantage de réduire les fondations, de réaliser des portées importantes, une rapidité de montage et surtout, un risque très réduit de propagation du feu démontré plus tard par la théorie du feu naturel. Colonnes de dépression dans les silos à blé Dans un silo rempli, le mouvement descendant de l’ensemble des grains, lors de la vidange, génère une augmentation de la poussée sur les parois. Cette contrainte nécessitait dans le calcul du silo, la prise en compte d’un coefficient multiplicateur de 1,75 à 2,30 de la poussée active (pour la vidange). A cet effet, il a été mis au point une ‘colonne de dépression’ constituée d’un tube, percé d’une multitude de trous et placée au centre du silo Cette colonne permet de discipliner l’écoulement des grains, de telle façon que dès que l’abaissement de la surface supérieure atteint le niveau des trous supérieurs, la masse se met progressivement en mouvement mais les niveaux inférieurs demeurent immobiles et n’exercent, ainsi, aucune surpression sur la paroi, comme cela aurait été le cas lors d’un ‘effet entonnoir’, en l’absence de colonne. Cette solution, assez subtile et simple en soi, à l’époque, a permis une simplifi- cation des calculs, dans le cas de vidange. Pont de Meulestede à Gand Ce pont, détruit pendant la guerre, se compose de 2 travées basculantes de 26 m qui furent complètement reconstruites en atelier et amenées , sur le site, par une bigue flottante. Un quart de la longueur est réservé à l’espace 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=