info-steel-70

staal (borstweringen, trappen …). Naast deze P+R bevindt zich een stelplaats van 3900 m², die tot veertig tramstellen met een lengte van 43 meter kan herbergen. Deze stelplaats is opgebouwd uit een open staalstructuur met zowel warmgewalste als koudgevormde profielen. Aan de ene kant rust de 234 meter lange luifelstructuur op stalen kolommen en aan de andere kant leunt hij tegen het betonnen P+R-gebouw aan. Gordingen uit koudgevormde S275-profielen ondersteunen de dakbedekking. De hoofdconstructie is thermisch verzinkt en de gordingen kregen een Sendzimir-verzinking. Aan de straatkant zijn alle gebouwen afgewerkt met larikshout en de overige gevels zijn uitgerust met een stalen bekleding.” “Alle gebruikte staalprofielen zijn identiek”, verduidelijkt Maria Mounqad van ArcelorMittal Construction Belgium. “Het gaat om een dakbedekkingsprofiel dat in dit geval is toegepast als gevelbekleding (Trapeza® 4.250.37T). Het gebruikte staal is Krystal. Het is dus niet voorgelakt, maar is zowel aan de binnen- als aan de buitenkant voorzien van een metallische laag met een natuurlijke zilveren uitstraling en gecontroleerde bloei.” Doordachte keuze voor staal De achterzijde van de site is voorbehouden voor een hal met vier onderhoudslijnen voor trams, inclusief rolbruggen, onderhoudsputten, passerelles, stockageruimtes, kantoren, kleedkamers … Dit onderhoudsgebouw bestaat uit een aaneenschakeling van drie volumes met een sheddak en omvat 280 ton staal, dat beschermd wordt door een verfsysteem. “Gezien de grote structurele hoogte en de complexere verbindingen voor eerder kleine overspanningen (15 meter) werden de oorspronkelijk voorziene stalen vakwerkspanten vervangen door IPE400profielen”, verduidelijkt Hugues Wilkin van studiebureau LEMAIRE. “De stalen kolommen van de rolbruggen werden verlengd en verstijfd door ze te verbinden met de structuur van het gebouw. Ook de liggers van de passerelles zijn geïntegreerd in de draagstructuur. In functie van de brandveiligheid is de onderhoudshal verdeeld in twee compartimenten. Er is een scheidingswand in REI 120-metselwerk (inclusief uitzetvoeg) aan de hoofdconstructie en acier galvanisé à chaud (parapets, escaliers, etc.). À côté de ce P+R se trouve un dépôt de 3900 m², qui peut accueillir jusqu’à quarante trams d’une longueur de 43 mètres. Ce dépôt est constitué d’une structure en acier ouverte avec des profilés laminés à chaud et des profilés formés à froid. D’un côté, la structure de l’auvent, longue de 234 mètres, repose sur des colonnes d’acier et, de l’autre, elle s’appuie sur le bâtiment P+R en béton. Des pannes en profilés S275 formés à froid soutiennent la toiture. La structure principale a été galvanisée à chaud et les pannes ont reçu une galvanisation Sendzimir. Côté rue, tous les bâtiments sont finis en bois de mélèze et les autres façades sont équipées de bardages en acier. » « Tous les profilés en acier utilisés sont identiques », explique Maria Mounqad d’ArcelorMittal Construction Belgium. « Il s’agit d’un profilé de toiture qui, dans ce cas, a été utilisé comme bardage (Trapeza® 4.250.37T). L’acier utilisé est le Kristal. Il n’est pas prépeint, mais revêtu à l’intérieur et à l’extérieur d’une couche métallique à l’aspect argenté naturel et au fleurage contrôlé. » Choix délibéré pour l’acier L’arrière du site est réservé à un hall comprenant quatre lignes de maintenance de tram, comprenant des ponts roulants, des fosses de maintenance, des passerelles, des zones de stockage, des bureaux, des vestiaires, etc. Ce bâtiment de maintenance est constitué d’une succession de trois volumes avec une toiture en shed et comprend 280 tonnes d’acier, protégées par un système de peinture. « Compte tenu de la grande hauteur de la structure et des assemblages plus complexes pour des portées assez faibles (15 mètres), les poutrelles en acier initialement prévues ont été remplacées par des IPE400 », explique Hugues Wilkin du bureau d’études LEMAIRE. « Les colonnes en acier des ponts roulants ont été allongées et rigidifiées en les reliant à la structure du bâtiment. Les poutres des passerelles sont également intégrées à la structure porteuse. En fonction de la sécurité incendie, le hall d’entretien est divisé en deux compartiments. Un mur de séparation en maçonnerie REI 120 (y compris le joint de 60

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=