info-steel-74

in nauw overleg met de klanten intelligente kant-en-klare oplossingen worden ontwikkeld. Onder de titel ‘Sustainable building, what’s next? ‘ lieten de sprekers hun licht schijnen op de uitdagingen die ons te wachten staan en welke opportuniteiten de energietransitie biedt voor de staalbouwsector. CEO Peter Verbruggen heette de deelnemers welkom en gaf toelichting bij de verduurzamingsstrategie van zijn bedrijf. De bekende econoom en auteur Peter de Keyzer wees in zijn speech op de turbulente tijden waarin we leven. Tegelijk ziet hij ook kansen voor Europa en haar industriële toekomst. Hoewel het aanpakken van een mondiaal probleem als klimaatverandering in een verbrokkelde wereld een uitdaging vormt, zijn er ook kansen. Europa moet de focus leggen op energiebesparing, een gericht industriebeleid en meer innovatie om een wereldleider op het gebied van klimaatadaptatie te worden. Johnny Browaeys, CCO van Pulsar Power, ging dieper in op het thema van CO2 reductie. Vanuit zijn jarenlange ervaring in China legde hij uit hoe banken, maakindustrieën en opdrachtgevers elkaar kunnen vinden in de financiering van de energietransitie en koolstofreductie. Hij verwees hierbij naar een aantal rekenmodellen en tools die de Chinese overheid heeft ontwikkeld, om de maakbedrijven een helder inzicht te geven in de CO2 impact van elke geproduceerde kWh energie. Emissies en de reductie ervan worden een integraal onderdeel van de financiële balans. Onder de titel ‘Future Proof Steel Design’ stond Ingenieur Marc Depauw van Voestalpine Sadef stil bij de recentste ontwikkelingen op het vlak van corrosiebescherming. Zo is er vrij recent een belangrijke doorbraak gerealiseerd dankzij de toepassing van nieuwe oppervlaktebehandelingssystemen. Dankzij de toevoeging van magnesium en aluminium aan de zogenaamde metallische zinkbekledingen ontstaat een stabiele en duurzame laag die een zeer goede corrosieweerstand biedt. Marc Depauw illustreerde dit alles aan de hand van een aantal voorbeelden uit de solar sector. collabore avec les clients pour mettre au point des solutions intelligentes et prêtes à l’emploi. Lors de la partie « Sustainable building, what’s next? », les orateurs ont fait la lumière sur les défis à venir et les possibilités offertes par la transition énergétique à l’industrie de la construction métallique. Le CEO, Peter Verbruggen, a accueilli les participants et a dévoilé la stratégie de durabilité de son entreprise. Peter de Keyzer, célèbre économiste et auteur, a quant à lui souligné la période de turbulences que nous traversons actuellement. Il voit également des opportunités pour l’Europe et son avenir industriel. Même si la résolution d’un problème mondial tel que le changement climatique dans un monde fragmenté constitue un défi, elle offre également des possibilités. L’Europe doit se concentrer sur les économies d’énergie, mener une politique industrielle ciblée et miser davantage sur l’innovation pour devenir un leader mondial en matière d’adaptation au changement climatique. Johnny Browaeys, CCO de Pulsar Power, a présenté plus en détail le sujet de la réduction des émissions de CO2. Fort de ses années d’expérience en Chine, il a expliqué comment les banques, les industries manufacturières et les clients peuvent se retrouver autour du financement de la transition énergétique et de la réduction des émissions de carbone. Il a renvoyé à quelques modèles et outils de calcul développés par le gouvernement chinois pour permettre aux entreprises manufacturières de mieux comprendre l’impact en termes de CO2 de chaque kWh d’énergie produite. Les émissions et leur réduction font partie intégrante du bilan financier. Marc Depauw, ingénieur chez Voestalpine Sadef, a présenté les derniers développements liés à la protection contre la corrosion dans la partie « Future Proof Steel Design ». Une avancée majeure a par exemple été réalisée assez récemment grâce à l’application de nouveaux systèmes de traitement de surface. L’ajout de magnésium et d’aluminium aux revêtements de zinc métallique crée une couche stable et durable qui résiste très bien à la corrosion, comme Marc Depauw l’a illustré à l’aide de plusieurs exemples tirés du secteur solaire. 8 Bij Sadef_Chez Sadef

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=