Skip to main content

Staalbouwdag

Staalinvoer in Europa – Wat met het “level playing field”?

Staalinvoer in Europa – Wat met het “level playing field”?

De staalmarkt in de Europese Unie wordt de laatste maanden gekenmerkt door een sterk prijsverval. Reden hiervoor is de snelle expansie van de Chinese uitvoer van staal tegen dumpingprijzen, die elke concurrentie tarten.

Wegens de vertraging van de binnenlandse vraag naar staal in China – die van structurele aard blijkt te zijn – voert het land een bijzonder agressief exportbeleid. Dit vertaalt zich voor de EU in een gevoelige verslechtering van de handelsbalans voor staal.

In zijn openingstoespraak op de Staalbouwdag in Luxemburg werd dit probleem aangekaart door de Voorzitter van Infosteel. Hij stelde dat er dringend correctieve maatregelen vereist zijn. Hieronder kunt u dan ook een uittreksel lezen uit zijn toespraak.

Uittreksel uit de toespraak van de heer Robert JOOS, Voorzitter van Infosteel 

Staalbouwdag - 10.11.2015

"Dames en heren,

Net als in andere contreien doet de economie het in de EU verre van goed. Nog steeds is er een groot deflatierisico, niettegenstaande de aanzienlijke inspanningen van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

Los van de seizoensinvloeden blijft de industriële activiteit verder vertragen. Deze onzekerheid leidt tot besluiteloosheid en overdreven terughoudendheid. Een direct gevolg hiervan is het drastisch snoeien in promotiebudgetten voor staal. Dit is bijzonder jammer, zeker op een ogenblik waarop de markt eigenlijk het tegendeel vereist.

De politieke wereld buigt zich momenteel over essentiële dossiers. Een ervan is het klimaatbeleid. De grote vraag is: waartoe zullen de andere grote economische mogendheden – vooral China – zich eind van deze maand/begin december concreet verbinden aangaande de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de energie-efficiëntie? Zal het een echt "level playing field" worden? Een "stand alone"-positie van de EU is immers ondenkbaar en ondoeltreffend.

Een andere grote uitdaging is: zal de EU het statuut van markteconomie aan China toekennen, wetende dat dit land nog altijd niet aan de vereiste criteria voldoet?

Ondertussen brengt China wel zijn aanzienlijke capaciteitsoverschotten tegen dumpingprijzen op de buitenlandse markt. In de EU is de invoer van staalproducten vanuit China in 1 jaar tijd met 60% gestegen. Ten opzichte van twee jaar geleden betekent dit een groei van nagenoeg 110%. Voor verder bewerkte producten op basis van staal zien we vergelijkbare cijfers.

De ondernemingen en de vakbonden vragen dan ook met aandrang aan de Europese overheden en de Lidstaten om niet alleen de voorgestelde overeenkomsten juridisch te analyseren maar tevens een impactstudie uit te voeren. Een gezamenlijke benadering is aldus aangewezen, en dit samen met de Verenigde Staten, India en Japan.

Een gunstige beslissing inzake het toekennen van het statuut van markteconomie is onomkeerbaar. Mocht het statuut voorbarig aan China toegekend worden, dan zijn de gevolgen voor de EU bijzonder ernstig. Wij vragen dan ook dat de Europese industrie zich op wettige basis moet kunnen blijven verdedigen tegen de huidige agressieve concurrentie vanuit China.

In een geglobaliseerde economie volstaat zelfregulatie niet. Het is aan de overheden om – in dialoog met de sociaaleconomische partners – te waken over een conforme toepassing van gezonde en faire concurrentievoorwaarden."