Laureaat

Luxembourg Learning Center - Maison du livre

 • 7 Ënnert den Héichiewen, Esch-sur-Alzette / Esch-Belval
  Plaats
 • Le Fonds Belval
  Opdrachtgever
 • Valentiny hvp architects
  Architect / Ontwerper
 • B+G Ingenieure
  Studiebureau (stabiliteit)
 • Socotec / AIB Vinçotte
  Controlebureau
 • A.M. CDCL (mandataire) / Mabilux / Spannverbund / Socom / Soclima
  Hoofdaannemer
 • Mabilux / Spannverbund
  Staalbouwer
 • Kehlen / Heerlen (NL)
  Andere staaltoepassingen
 • AIB Vinçotte, Mabilux
  Infosteelleden
 • Guy Jallay
  Foto

© 2022 - Infosteel