Skip to main content
Lukas Roth / AuCARRE / Hubert Schmitt

Uitbreiding privéschool Fieldgen

 • 21, rue d’Anvers, Luxembourg
  Plaats
 • AGEDOC, Luxembourg
  Opdrachtgever
 • Christian Bauer et Associés Architectes, Luxembourg
  Architect / Ontwerper
 • Au Carré, Luxembourg
  Studiebureau (stabiliteit)
 • Secolux, Leudelange
  Controlebureau
 • Prefalux, Junglinster / Hubert Schmitt, Welschbillig-Ittel
  Hoofdaannemer
 • Constructions métalliques Arendt, Colmar-Berg
  Staalbouwer
 • Au Carré, Secolux
  Infosteelleden
 • Lukas Roth / AuCARRE / Hubert Schmitt
  Foto